Giấy Tiêu Đề

IN SỐ LƯỢNG ÍT, LẤY NGÀY TRONG NGÀY !

Giấy tiêu đề được sử dụng ở hầu hết các công ty, kích thước chuẩn của tiêu đề là size A4.